Chemická odolnost

Chemické medium Chemický vzorec Konc. T (°C) PVC-U PVC-C PE PP PVDF ABS NBR EPDM CR FPM
acetaldehyd CH3- CHO technický 20 - - + o -   - + - o
40     o -       o   -
aceton CH3 - CO - CH3 technický 20 - - + + o - - + - -
40     + + o - - + - -
60     + + -   - + - -
anilin NH2 technický 20 - - o o +   - - - o
40         o         o
60         -         o
benzen technický 20 - - o o + - o - - +
40     o - + -        
60         o -        
benzín C5H12  až  C12 H26 technický 20 + + + o + +/o + - - +
40 + + +   +   +     +
60 + + o   +   +     +
80         +          
100         +          
1,2- dichlorbenzen Cl

Cl
technický 20 - - o o + - - - - +
40         + -        
60         + -        
ethylenglykol HO-CH2-CH2-OH technický 20 + + + + + + + + + +
40 + + + + +   o + o +
60   +   + +         o
80       + +          
100       + +          
120         +          
fenol
OH
10% vodný roztok 20 + + + + + o - + o +
40 o + + + +     + - +
60 o + + + +     +   +
80   o     +          
100         +          
fosgen COCl2 plyn 20 - - o o +   o + + +
40     o o +          
60     o o            
formaldehyd H2C=O 40% vodný roz. 20 + + + + + + + + + +
40 + + + + + o o + o +
60 + + + + +          
80         +          
glycerin HOCH2-CH-CH2OH OH technický 20 + + + + + + + + + +
40 + + + + + + + + + o
60 + + + + +          
80   +   + +          
100   +   + +          
120         +          
hydroxid amonný NH4OH 30% vodný roztok 20 + + + + o + + + + +
40 + + + + o + o + + +
60 o + + + - + o + + +
hydroxid draselný KOH 50% vodný roz. 20 + + + + o + o + - -
40 + + + + o   +/o - +    
60 + + + +            
80   +                
100   o                
hydroxid sodný NaOH 10% vodný roztok 20 + + + + o + + + + o
40 + + + + o + + + + o
60 o + + + o   + + + o
80   o   +            
100       +            
50% vodný roztok 20 + + + + o + o + - -
40 + + + +       +    
60 + + + +       o    
80   +                
chlorid sodný NaCl nasycený roztok 20 + + + + + + + + + +
40 + + + + + + + + + +
60 + + + + +          
80   +   + +          
100       + +          
chloroform CHCl3 technický 20 - - o o + - - - - o
40     - - + -        
60     - - +          
chlornan sodný NaClO 12% aktiv. Cl2 20 + + o o o   - + - +
40 + + - - o          
60 + +                
chromovací lázeň CrO3 50 g 20 + + - - +   - o - +
H2SO4 15 g 40 + +     +     o   +
H2O 35 g 60 o +     +         +
kresol HO

CH3
technický 90% 20 o + + + + - o - - +
40 - + + + + - o     +
60   -     +          
80         o          
100         o          
kyselina fluorovodíková HF 40% vodný roztok 20 + + + + + o       +
40 + + + + +         +
60 o + o + +         o
80         +          
100         +          
120         +          
kyselina dusičná HNO3 65% vodný roztok 20 + + o - + +/o - - - +
40 o + -   + o       o
60 - + -   + -       -
80   +     +          
98% 20 - - - - - - - - - -
40                    
kyselina chlorovodíková (solná ) HCl 5% vodný roztok 20 + + + + + + o + o +
40 + + + + + o - + - +
60 + + + + + -   +   +
80   +   + +          
100         +          
36% vodný roztok 20 + + + + + o - + - +
40 + + + + +     o   o
60 + + + o + -   -   -
80   +   o +          
100       - +          
kyselina octová CH- COOH technický 20 o o + + + - - o o -
40 - - + + + -        
60 - - o o o          
50%vod. roztok 20 + + + + +   - + o o
40 + + + + +          
60 + + + + +          
80   +     o          
kyselina sírová H2SO4 60% vodný roztok 20 + + + + +   - + - +
40 + + + + +     +   +
60 + + + + +     o   +
80   +     +          
100         +          
120         +          
96% vodný roztok 20 + + o o + - - - - +
40 + + - - + -        
60 + +     + -        
80   o     o          
lučavka královská HNO3 + HCl 1 : 3 koncentr. 20 + + -   - +   - - - o
40 + +     +          
60 o +                
nitrační směs H2SO4 + HNO3 + H2O 48% + 49% + 3%   20 + + - - +   - o - -
40 + +                
60 - +                
80   -                
H2SO4 + HNO3 + H2O 50% + 50% + 0%   20 o o - - +   - o - -
40 - -                
olejové kyseliny R = C6 a více R - COOH technický 20 + +     +   o - o +
40 + +     +          
60         +          
80         o          
oleum H2SO4 + SO3   10% 20 - o - - - - - - - o
ozon O3 nasycený roztok 20 + + o o + + - + o +
40 + + - - + + - o - o
60         +     -   -
parafin směs vyšších alkanů technický 20 + + + + + + + - + +
40 + + + + + + o   o +
60 o + + o + + o   - +
80         +          
100         +          
perchlorethylen Cl2C=CCl2 technický 20 - - o o + - o - - +
40     o o + - -     +
60         + -       +
80         +          
100         o          
120         -          
peroxid vodíku H2O2 10% vodný roztok 20 + + + + + + o + - +
40 + + + + + + - o   o
60 o + + + + +   -   -
80         +          
100         +          
30% vodný roztok 20 + + + + +   - o - +
40 + + + - +     -   +
60 + + +   +         o
80         +          
petrolej směs uhlovodíků C12H26 až C15H32 technický 20 + + + + + o + - o +
40     + o + o/- +     +
60     o o + o/- +     o
síran hlinitý Al2(SO4)3 10% vodný roztok 20 + + + + +   + + + +
40 + + + + +   + + + +
60 + + + + +          
80   +   + +          
100         +          
120         +          
sirouhlík CS2 plyn 20 - - o - + - - - - +
40         +          
60     -              
terpentýn směs terpenů technický 20 + + o - +   + - - +
tetrachlormetan CCl4 technický 20 - - o - + - - - - +
40     -   + -       +
60         +          
80         o          
100         o          
toluen
CH3
technický 20 - - o o + - - - - o
40     o o + -       -
60     - - +          
80         o          
trichlorethylen Cl2C=CHCl technický 20 - - o o + - - - - +
40     o o + -        
60     - o +          
80         +          
xylen H3C

CH3
technický 20 - - o - + - - - - +
40     o   + -       o
60     -   +          

kde:

  • + lze použít
  • o lze použít omezeně
  • - nelze použít

 

Exportovat do PDF Odeslat emailem